KABLOVI
X 
Kategorija
KABLOVI  
X 
Dužina kabla
180  
X 
Druga strana
VGA  
1  

999
Plugit
21692
DVI-A, 180, VGA